Prawo cywilne -  opiniowanie zasadności wszczynania bądź zaniechania wszczęcia postępowań sądowych, przygotowywanie pozwów, odpowiedzi na pozew, wniosków o wszczęcie postępowań nieprocesowych, sporządzanie wszelkiego rodzaju środków zaskarżenia, pism procesowych w trakcie toczącego się postępowania oraz zastępstwo prawne w procesach sądowych m. in. w zakresie:    

  • dochodzenia odszkodowań oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • naruszenia dóbr osobistych,
  • zniesienia współwłasności,
  • ochrony własności,
  • służebności,
  • zasiedzenia.