Pomoc prawna cudzoziemcom

  • pomoc prawna w zakresie możliwości pobytu cudzoziemców na terytorium RP – legalizacja pobytu (pobyt stały, pobyt tymczasowy),
  • zatrudnianie cudzoziemców na terenie RP.