Prawo karne – reprezentacja stron w postępowaniach karnych w charakterze:

  • obrońcy,
  • pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego oraz powoda cywilnego, w zakresie przygotowywania prywatnych aktów oskarżenia, dochodzenia roszczeń z tytułu naprawienia szkody doznanej w wyniku przestępstwa lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • czynny udział w przesłuchaniach w postępowaniu przygotowawczym oraz na wszystkich etapach postępowania sądowego,
  • przygotowanie wszelkiego rodzaju pism procesowych oraz środków zaskarżenia.